Tiedotteita ja lomakkeita hautaustoimesta 

Päivitetty tiedote hautaustoimesta omaisille ja Hautaustoimen kuulumisia Ranuan seurakunnasta juttu Kuriirissa 10.6.2021.

Kuriirin 22.6.2022 jutun linkissä on tehty lehti-ilmoitukseen verrattuna muutama muutos punaisella ja sinisellä värillä, sillä kirkkoneuvosto 20.6.2022 pani Saukkojärven aidan uusintaan liittyvän hankintatarjous asian pöydälle, minkä vuoksi aidan asennuksen aloitus viivästynee alkuperäisestä suunnitelmasta. Kuriiri 22.6.2022 Hautaustoimen kuulumisia Ranuan seurakunnasta, korjauksin.

Ainaishautoja ei kuulutusmenettelyssä käsitellä, mutta niistäkin seurakunta tarvitsee haudanhaltijoiden yhteystiedot, kuten muistakin haudoista, joiden haudanhaltija tiedot eivät ole ajantasalla. Haudan hallinta-ajan päättymiseen liittyvä kuulutusmenettelyn haudat: Kirkonkylän hautausmaan kuulutusmenettely 2022 ja Saukkojärven hautausmaan kuulutusmenettely 2022.

Arkkuhaudoissa on 25 vuoden koskemattomuusaika, jonka jälkeen niiden päälle on mahdollista tehdä uusi hautaus. Käytännössä pyritään kuitenkin päälle hautauksissa pitämään em. pidempää aikaväliä arkkuhautausten välillä. Sen sijaan uurnahautauksessa ei koskemattomuusaikaa ole lainkaan. Mikäli uurna haudataan arkkuhautaan arkkuhauta-alueella, noudatetaan hautapaikan osalta arkkuhautapaikan hinnastoa, mutta haudan avaus- ja peittomaksussa uurnahinnastoa. Mikäli pelkkä tuhka ilman uurnaa haudataan arkku- tai uurnahautaan, noudatetaan hautapaikan osalta ko. paikan hinnastoa, mutta haudan avaus- ja peittomaksuissa noudatetaan tuhkahautauksen hinnastoa.

Mikäli kirkonkylän hautausmaalla vainajan tuhka ilman uurnaa haudataan sirottelualueelle (UH1 tai UH2), ei  tarkkaa hautapaikkaa saa merkitä hautarekisteriin, vaan merkitään pelkästään hauta-alue. Tällöin hautapaikasta ei peritä maksua, eikä siihen tule hautaoikeutta omaisille, mutta haudan avauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Ko. alueella on seurakunnan hankkima muistomerkkikivi, johon omaiset voivat tilata seurakunnan kautta muistolaatan hinnaston mukaisin hinnoin. Sirottelualueen muistolaattoja asennetaan keväisin ja syksyisin. Sirottelualueen vainajien muistaminen tapahtuu vain ja ainoastaan ko. muistomerkin yhteydessä ja muistomerkin molemmin puolin on varattu sirottelualuelle haudattujen vainajien omaisille kukkien istutusalueet. Useilla hautaustoimistoilla on valikoimissaan laina- tai vuokrauurnia sellaisten vainajien tuhkien kuljetusta ja säilytystä varten, jotka haudataan pelkkänä tuhkana ilman uurnaa.  

Seurakunnalla on kolme erilaista hautapaikkoihin ja haudan hallintaan liittyvää lomaketta:Hautaustoimen Excel -lomakkeet, jossa kukin lomake on omalla välilehdellään. Kunkin lomakkeen toisella sivulla on lisätietoja ja täyttöohjeita. Lisäksi jokaisesta lomakkeesta on erilliset pdf-versiot alla. Lomakkeista valitaan käyttötarpeen mukaan oikea lomake täytettäväksi ja palautetaan sen jälkeen seurakuntaan.

Kullakin kolmesta hautaustoimen lomakkeista on kohta muiden hautaoikeuden omaavien suostumus, jota suositellaan vahvasti täytettäväksi haudan luovuttajan tai uuden haltijan turvaamiseksi mahdollisesti myöhempien epäselvyyksien tai kiistojen välttämiseksi hautapaikka-asioissa. Kun omaiset sopivat hautapaikka asioista keskenään ennen haltijan nimeämistä, jatkolunastusta tai haudan luopumista ja täyttävät ko. kohdan lomakkeelle, jää seurakunnallekin kirjallinen tieto asiasta. Kun hautaustoimen lomakkeet skannataan tulevaan sähköiseen hautarekisteriin, jäävät kaikki tarvittavat tiedot asiasta seurakunnalle ko. lomakkeelta.

Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus -lomaketta käytetään:

1. haudan haltijan muutokseen, kun hautaoikeus on ensin luovutettu seurakunnalle, lisäksi täytettävä hautapaikan luovutuslomake

2. haudan hallinta-aika on jo päättynyt (haudan hallinta-aika on pääsääntöisesti 25 vuotta) ja halutaan jatkaa haudan hallintaa

3. hautaan, jonka hallinta-aika ei ole vielä päättynyt, mutta halutaan jatkaa hallinta-aikaa olemassa olevaa hallinta-aikaa pidemmälle

4. ainaishaudan haltijan nimeämiseen

5. kun edellinen haudan haltija on kuollut, jolloin haudan hallinta on siirtynyt seurakunnalle, uuden haltijan nimeämiseen.

Mikäli useamman hautasijan / hautapaikan sukuhautaan omaiset haluavat nimetä eri hautasijoille / -paikoille eri haltijat, täyttää kukin haltija em. lomakkeen hänen hallintaansa tulevien hautojen osalta tiedot sekä huolehtii niihin liittyvistä oikeuksista, velvoitteista ja maksuista. Jokaisella hautasijalla tulisi olla haudan haltija ja omaisten tulee ilmoittaa siitä seurakunnalle em. lomakkeella mahdollisimman pian.

Kun haudan haltija kuolee, tulee omaisten päättää edesmenneen vainajan hallinnassa olleiden hautojen hallinnasta uudelleen ja ilmoittaa seurakunnalle asiasta täyttämällä ja palauttamalla seurakunnalle hautaoikeuden siirto uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus lomake.

Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus -pdf-lomake

Hautapaikan luovutus -lomaketta käytetään:

1. luovutetaan haudan hallinta seurakunnalle 

2. halutaan siirtää haudan hallinta toiselle henkilölle, tällöin edellinen haudan haltija täyttää tämän lomakkeen, jolloin hallinta siirtyy seurakunnalle ja uusi haltija täyttää lomakkeen; Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus

3. mikäli jollekin henkilölle on tehty varaus hautapaikasta, mutta hän haluaa luopua oikeudestaan tulla haudatuksi ko. hautaan, voi hän tällä lomakkeella luopua oikeudesta.

Hautapaikan luovutus pdf-lomake

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen -lomaketta käytetään:

1. uuden hautapaikan haltijan nimeämiseen kuolin tapauksen yhteydessä

2. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään tyhjän hautapaikan varaukseen

3. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään hautapaikan varaukseen jollekin tietylle hautaoikeuden omaavalle henkilölle 

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen pdf-lomake

Hinnasto haudan jatkoajasta arkkuhauta-alueella

90 € / 25 vuotta / hautapaikka

5 € / vuosi / hautapaikka

Mikäli samassa sukuhaudassa on useita vierekkäisiä, samalla hautarivillä olevia tai vierekkäisillä hautariveillä olevia hautapaikkoja, jokaisesta paikasta on omat maksut haudan hallinnasta. Vanhan ja aiemmin lunastetun sukuhaudan hallinnan jatkoajasta peritään kaikilta paikkakuntalaisen em. mukaiset maksut riippumatta vainajan viimeisestä asuinpaikkakunnasta. Uusista hautapaikoista peritään ulkopaikkakuntalaisilta ulkopaikkakuntalaisen hinnaston mukaiset maksut.

Hautaustoimen hinnasto

Hautaustoimen hinnastossa rintamatunnuksen omaavien veteraanien ja heidän puolisoiden hautausmaksujen maksuttomuus koskee hautapaikan osalta 25 ensimmäistä vuotta. Sen jälkeen haudan hallinnasta peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut jatkoajasta.

 

Uudet uurna-alueet ja sirottelualue

Uusi uurna-alue kirkonkylän hautausmaan länsireunalla ja lähellä sivuporttia otettin hautauskäyttöön lokakuussa 2019. Tarkempaa tietoa asiasta kirkonkylän hautausmaan välilehdeltä. Kirkonkylän uurnahauta-alueen yhteydessä on sirottelualue, johon haudataan pelkästään vainajien tuhka ilman uurnaa. Em. uurnahauta ja sirottelualueet näkyvät hautakartassa UH- ja US -alueina.

Simojärven hautausmaan uusi uurna-alue kellotapulin läheisyydessä hautausmaan pohjoisosassa hyväksyttiin hautauskäyttöön vuoden 2022 alussa Oulun tuomiokapitulin hyväksyttyä Simojärven hautausmaan uuden hautakartan ja maankäyttö suunnitelman. Simojärven hautausmaalla ei ole erillistä sirottelualuetta, vaan pelkkänä tuhkana voi haudata vain arkku- tai uurnahautapaikkoihin.

 

Hautausmaiden sijainti & kesähoito

Ranuan seurakunnalla on kolme käytössä olevaa hautausmaata. Nämä sijaitsevat kirkonkylän välittömässä läheisyydessä, Simojärvellä sekä Saukkojärvellä.

Kirkonkylän hautausmaan hautainhoitosopimuksista vuosittain 1.6. - 31.8. väliselle ajalle seurakunta on tehnyt kirkkoneuvoston päätöksellä (KN2/2019 § 30) toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Ranuan 4H-Yhdistyksen kanssa, mikä mahdollistaa 4H:lle myös pidempien hautainhoitosopimusten teon asiakkaiden kanssa. Yhteyden otot Ranuan 4H-Yhdistys ry, toiminnanjohtaja Viola Tarujärvi, puh. 0400 176 323 tai sähköposti viola.tarujarvi@4h.fi.

Ranuan 4H-yhdistyksen hautojenhoito hinnasto palveluineen löytyy seuraavasta linkistä https://ranua.4h.fi/tyota-nuorille/hautojenhoitopalvelu/

Simojärven ja Saukkojärven hautausmailla toimivat vuosittain seurakunnan palkkaamat palkkiotoimiset kesätyöntekijät 15.6.-15.9. välisenä aikana. Kesätyöntekijät hoitavat haudanhoitosopimukset suoraan asiakkaiden kanssa ja huolehtivat ko. hautausmaan yleissiisteydestä.