Tiedotteita ja lomakkeita hautaustoimesta 

Kuriirin seurakunta-aukeaman hautaustoimen osio 24.5.2023. Jutussa oli hautaustoimen yleistä ohjeistusta sekä tietoja tulevista hautaustoimen projekteista muun seurakunnan viestinnän lisäksi. Kuriirin 21.6.2023 juttu haltijatietojen keräyksestä ja hallinta-ajan päättymiseen liittyvistä kuulutusmenettelystä sekä muusta ohjeistuksesta. Edellisvuosien Kuriirin jutut haltijatietojen keräyksestä ja kuulutusmenettelyistä Kuriiri 22.6.2022 ja Kuriiri 10.6.2021.

Ainaishautoja ei kuulutusmenettelyssä käsitellä, mutta niistäkin seurakunta tarvitsee haudanhaltijoiden yhteystiedot, kuten muistakin haudoista, joiden haudanhaltija tiedot eivät ole ajantasalla. Haudan hallinta-ajan päättymiseen liittyvä kuulutusmenettelyn haudat vuonna 2023: Kirkonkylän hautausmaa ja Simojärven hautausmaa.

Arkkuhaudoissa on 25 vuoden koskemattomuusaika, jonka jälkeen niiden päälle on mahdollista tehdä uusi hautaus. Käytännössä pyritään kuitenkin päälle hautauksissa pitämään em. pidempää aikaväliä arkkuhautausten välillä. Sen sijaan uurnahautauksessa ei koskemattomuusaikaa ole lainkaan. Mikäli uurna haudataan arkkuhautaan arkkuhauta-alueella, noudatetaan hautapaikan osalta arkkuhautapaikan hinnastoa, mutta haudan avaus- ja peittomaksussa uurnahinnastoa. Mikäli pelkkä tuhka ilman uurnaa haudataan arkku- tai uurnahautaan, noudatetaan hautapaikan osalta ko. paikan hinnastoa, mutta haudan avaus- ja peittomaksuissa noudatetaan tuhkahautauksen hinnastoa. Yhteen arkkuhautasijaan voidaan arkun lisäksi haudata yhteensä kuusi uurnaa.

Mikäli kirkonkylän hautausmaalla vainajan tuhka ilman uurnaa haudataan sirottelualueelle (US1 tai US2), ei  tarkkaa hautapaikkaa saa merkitä hautarekisteriin, vaan merkitään pelkästään hauta-alue. Tällöin hautapaikasta ei peritä maksua, eikä siihen tule hautaoikeutta omaisille, mutta haudan avauksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Ko. alueella on seurakunnan hankkima muistomerkkikivi, johon omaiset voivat tilata seurakunnan kautta muistolaatan hinnaston mukaisin hinnoin. Sirottelualueen muistolaattoja asennetaan keväisin ja syksyisin. Sirottelualueen vainajien muistaminen tapahtuu vain ja ainoastaan ko. muistomerkin yhteydessä ja muistomerkin molemmin puolin on varattu sirottelualuelle haudattujen vainajien omaisille kukkien istutusalueet. Useilla hautaustoimistoilla on valikoimissaan laina- tai vuokrauurnia sellaisten vainajien tuhkien kuljetusta ja säilytystä varten, jotka haudataan pelkkänä tuhkana ilman uurnaa.  

Seurakunnalla on kolme erilaista hautapaikkoihin ja haudan hallintaan liittyvää lomaketta: Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus, haltijan nimeäminen ja hautapaikan luovutus Kunkin lomakkeen toisella sivulla on lisätietoja ja täyttöohjeita.  Lomakkeista valitaan käyttötarpeen mukaan oikea lomake täytettäväksi ja palautetaan sen jälkeen seurakuntaan.

Kullakin kolmesta hautaustoimen lomakkeista on kohta muiden hautaoikeuden omaavien suostumus, jota tulee täyttää haudan luovuttajan tai uuden haltijan turvaamiseksi mahdollisesti myöhempien epäselvyyksien tai kiistojen välttämiseksi ja tiedottamiseksi hautapaikka-asioissa. Kun omaiset sopivat hautapaikka asioista keskenään ennen haltijan nimeämistä, jatkolunastusta tai haudan luopumista ja täyttävät ko. kohdan lomakkeelle, jää seurakunnallekin kirjallinen tieto asiasta. Kun haudan haltijasta on etukäteen sovittu ja tiedotettu ainakin lähimpiä elossa olevia hautaoikeuden omaavia sukulaisia, osaavat he haudanhaltijan kuoleman jälkeen itse olla seurakuntaan yhteydessä uuden haudanhaltijan nimeämiseksi. Kun hautaustoimen lomakkeet skannataan sähköiseen hautarekisteriin, jäävät kaikki tarvittavat tiedot asiasta seurakunnalle ko. lomakkeelta.

Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus -lomaketta käytetään:

1. haudan haltijan muutokseen, kun hautaoikeus on ensin luovutettu seurakunnalle. Lisäksi on täytettävä hautapaikan luovutuslomake, mikäli edellinen haltija on elossa 

2. haudan hallinta-aika on jo päättynyt (haudan hallinta-aika on pääsääntöisesti 25 vuotta) ja halutaan jatkaa haudan hallintaa

3. hautaan, jonka hallinta-aika ei ole vielä päättynyt, mutta halutaan jatkaa hallinta-aikaa olemassa olevaa hallinta-aikaa pidemmälle

4. ainaishaudan haltijan nimeämiseen

5. kun edellinen haudan haltija on kuollut, jolloin haudan hallinta on siirtynyt seurakunnalle, uuden haltijan nimeämiseen.

Mikäli useamman hautasijan / hautapaikan sukuhautaan omaiset haluavat nimetä eri hautasijoille / -paikoille eri haltijat, täyttää kukin haltija em. lomakkeen hänen hallintaansa tulevien hautojen osalta tiedot sekä huolehtii niihin liittyvistä oikeuksista, velvoitteista ja maksuista. Jokaisella hautasijalla tulisi olla haudan haltija ja omaisten tulee ilmoittaa siitä seurakunnalle em. lomakkeella mahdollisimman pian.

Kun haudan haltija kuolee, tulee omaisten päättää edesmenneen vainajan hallinnassa olleiden hautojen hallinnasta uudelleen ja ilmoittaa seurakunnalle asiasta täyttämällä ja palauttamalla seurakunnalle hautaoikeuden siirto uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus lomake.

Hautapaikan luovutus -lomaketta käytetään:

1. luovutetaan haudan hallinta seurakunnalle 

2. halutaan siirtää haudan hallinta toiselle henkilölle, tällöin edellinen haudan haltija täyttää tämän lomakkeen, jolloin hallinta siirtyy seurakunnalle ja uusi haltija täyttää lomakkeen; Hautaoikeuden siirto seurakunnalta uudelle haltijalle / jatkoajan lunastus

3. mikäli jollekin henkilölle on tehty varaus hautapaikasta, mutta hän haluaa luopua oikeudestaan tulla haudatuksi ko. hautaan, voi hän tällä lomakkeella luopua oikeudesta.

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen -lomaketta käytetään:

1. uuden hautapaikan haltijan nimeämiseen kuolin tapauksen yhteydessä

2. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään tyhjän hautapaikan varaukseen

3. kuolin tapauksen yhteydessä vainajan hautapaikan lisäksi tehtävään hautapaikan varaukseen jollekin tietylle hautaoikeuden omaavalle henkilölle 

Hinnasto haudan jatkoajasta arkkuhauta-alueella

90 € / 25 vuotta / hautapaikka

5 € / vuosi / hautapaikka

Mikäli samassa sukuhaudassa on useita vierekkäisiä, samalla hautarivillä olevia tai vierekkäisillä hautariveillä olevia hautapaikkoja, jokaisesta paikasta on omat maksut haudan hallinnasta. Vanhan ja aiemmin lunastetun sukuhaudan hallinnan jatkoajasta peritään kaikilta paikkakuntalaisen em. mukaiset maksut riippumatta vainajan viimeisestä asuinpaikkakunnasta. Uusista hautapaikoista peritään ulkopaikkakuntalaisilta ulkopaikkakuntalaisen hinnaston mukaiset maksut.

Hautaustoimen hinnasto

Hautaustoimen hinnastossa rintamatunnuksen omaavien veteraanien ja heidän puolisoiden hautausmaksujen maksuttomuus koskee hautapaikan osalta 25 ensimmäistä vuotta. Sen jälkeen haudan hallinnasta peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut jatkoajasta. 

 

Uudet uurna-alueet ja sirottelualue, hautakartat ja maankäyttösuunnitelmat

Uusi uurna-alue kirkonkylän hautausmaan länsireunalla ja lähellä sivuporttia otettin hautauskäyttöön lokakuussa 2019. Tarkempaa tietoa asiasta kirkonkylän hautausmaan välilehdeltä. Kirkonkylän uurnahauta-alueen yhteydessä on sirottelualue, johon haudataan pelkästään vainajien tuhka ilman uurnaa. Em. uurnahauta (UH) ja sirottelualueet (US) on merkitty hautakartaan UH- ja US -alueina.

Simojärven hautausmaan uusi uurna-alue kellotapulin läheisyydessä hautausmaan pohjoisosassa hyväksyttiin hautauskäyttöön vuoden 2022 alussa Oulun tuomiokapitulin hyväksyttyä Simojärven hautausmaan uuden hautakartan ja maankäyttö suunnitelman. Uurnahauta-alue on merkitty karttaan UH-alueina. Simojärven hautausmaalla ei ole erillistä sirottelualuetta, vaan pelkkänä tuhkana voi haudata vain arkku- tai uurnahautapaikkoihin. 

Saukkojärven hautausmaan uusi uurna-alue kellotapulin läheisyydessä hyväksyttiin hautauskäyttöön vuoden 2022 lopussa Oulun tuomiokapitulin hyväksyttyä Saukkojärven hautausmaan uuden hautakartan ja maankäyttö suunnitelman. Uurnahauta-alue on merkitty karttaan UH-alueina. Saukkojärven hautausmaalla ei ole erillistä sirottelualuetta, vaan pelkkänä tuhkana voi haudata vain arkku- tai uurnahautapaikkoihin.

Kunkin hautausmaan hautakartta ja maankäyttösuunnitelma ovat linkkeinä ko. hautausmaan omalla välilehdellään. Maankäyttösuunnitelmassa on mm. ohjeistusta ko. hautausmaan muistomerkeistä, kasvillisuudesta jne.

Hautojen hoito

Haudan hallinnan ollessa omaisilla, tulee heidän huolehtia haudan hoidosta tai sen järjestämisestä. Omaisten / haudan haltijan on huolehdittava hallitsemiensa kaikkien hautojen hoidosta, riippumatta siitä, onko ko. hautaan jo haudattu vainaja / vainajia tai ei. Hautojen hoito edellyttää sitä, että hauta pysyy siistinä, mutta kukkia siinä ei välttämättä tarvitse olla. Haudan siisteyteen kuuluu se, etteivät perennat leviä hallitsemattomasti haudalla, eivätkä ne leviä viereisille haudoille tai haudan taakse ja etteivät perennat tai kukat peitä pääosaa muistomerkistä. Rikkaruohojen ja pienten puuntaimien poisto kuuluu haudanhoitoon.

Koska seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa, ei seurakunta tarjoa myöskään hautojenhoitopalvelua omaisille. Hautojen hoitopalvelua tarjoaa kirkonkylän hautausmaalla Ranuan 4H ja sivukylien hautausmaille niiden kesätyöntekijät. Seurakunta huolehtii vain sellaisten hautojen hoidosta, jotka ovat sen hallinnassa eli joko luovutettujen tai vielä lunastamattomien hautojen hoidosta.

 

Hautausmaiden sijainti, kesähoito ja muut palvelut

Ranuan seurakunnalla on kolme käytössä olevaa hautausmaata. Nämä sijaitsevat kirkonkylän välittömässä läheisyydessä, Simojärvellä sekä Saukkojärvellä. Tarkemmat tiedot kultakin hautausmaalta löytyvät ko. hautausmaan välilehdiltä.

Kirkonkylän hautausmaan hautainhoitosopimuksista vuosittain 1.6. - 31.8. väliselle ajalle seurakunta on tehnyt kirkkoneuvoston päätöksellä (KN2/2019 § 30) toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Ranuan 4H-Yhdistyksen kanssa, mikä mahdollistaa 4H:lle myös pidempien hautainhoitosopimusten teon asiakkaiden kanssa. Yhteyden otot Ranuan 4H-Yhdistys ry, toiminnanjohtaja Viola Tarujärvi, puh. 0400 176 323 tai sähköposti viola.tarujarvi@4h.fi.

Ranuan 4H-yhdistyksen hautojenhoito hinnasto palveluineen löytyy seuraavasta linkistä https://ranua.4h.fi/tyota-nuorille/hautojenhoitopalvelu/

Simojärven ja Saukkojärven hautausmailla toimivat vuosittain seurakunnan palkkaamat palkkiotoimiset kesätyöntekijät 15.6.-15.9. välisenä aikana. Kesätyöntekijät hoitavat haudanhoitosopimukset suoraan asiakkaiden kanssa ja huolehtivat ko. hautausmaan yleissiisteydestä. Kesätyöntekijöiden yhteystiedot ilmoitetaan vuosittain kesäkuun alussa Kuriirissa ja näillä seurakunnan kotisivuilla. Simo- ja Saukkojärven hautausmaiden kesätyöntekijät vievät hautausmaiden ilmoitustaululle tai roskakatoksen seinälle ilmoituksen hautojen hoidosta hinnastoineen viimeistään aloittaessaan kesätyöt ja ne lisätään myös näille kotisivuille, kun ne on toimitettu seurakunnalle. Saukkojärven hautausmaan haudanhoito hinnasto ja Simojärven hautausmaan haudanhoito hinnasto.

Hinnastot Simo- ja Saukkojärven hautausmailla noudattavat pääsääntöisesti Ranuan 4H:n hinnastoa, mutta sivukylien hautausmailla voi palvelun ostaa myös ilman kukkien istutusta, toisin kuin kirkonkylällä. Sivukylien hautausmaan kesätyöntekijöiden tarjoamat palvelut syksyn havutuksesta, kynttilöiden viennistä tiettyinä päivinä tms. riippuvat ko. työntekijän tarjoamista palveluista, sillä heidän palvelunsa seurakunnan valtuuttamina kestävät vain kesäkauden, mutta he voivat halutessaan tarjota omaisille muita palveluita myös muuna aikana.

Sivukylien hautausmaiden kesätyöntekijät 15.6.-15.9.2023:

Simojärvi: Veera Kuukasjärvi, 045 866 8458, veerakuukasjarvi@gmail.com

Saukkojärvi: Aino Saukko, 045 632 4990, aino.saukko9@gmail.com