Tiedote Simojärven ja Saukkojärven hautausmaista 2022

Saukkojärven hautausmaan aidan uusimistyö viivästynee, kun kirkkoneuvosto 20.6.2022 pani kokouksessaan aidan hankintatarjouksen pöydälle muutaman tarkentavan tiedon selvittämiseksi ja uudelleen kilpailuttamiseksi. Asiaa käsitellään vasta seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa 25.7.2022. Alun perin aidan muutostyöt oli tarkoitus aloittaa kuluvana syksynä etuaidan ja siihen kuuluvien porttien uusimisena ja jatkaa seuraavina vuosina sivu kerrallaan. Mikäli kirkkoneuvosto seuraavassa kokouksessa hyväksyy aidan hankintatarjouksen, voi olla vielä mahdollista, että etuaita saadaan asennettua jo kuluvana vuonna ennen talven tuloa. Etuaidan uusinnan yhteydessä aitaa siirretään n. 1,2 metriä kauemmaksi tiestä turvallisemman kulun saamiseksi hautausmaalle. Muutoksen yhteydessä joitakin aiempaan hautakarttaan merkittyjä arkkuhautoja, joissa ei ole hautauksia, poistuu hautausmaalta. Muutokset aidassa ja arkku- sekä uurnahauta-alueissa huomioidaan hautakartan päivittämisessä. Uuden hautakartan ja päivitetyn maankäyttösuunnitelman on tarkoitus valmistua kuluvana vuonna.

Simojärven hautausmaan rannassa olevan laiturin betonikansi on selkeästi kallistunut ja laituria ei enää asenneta siihen turvallisuus syistä. Laiturin tarve on vähäinen ja sen oikaisusta ja vuosittaisesta asentamisesta ja pois ottamisesta aihetuu seurakunnalle säännöllisesti kuluja, jotka ohjataan mieluummin itse hautausmaan kunnostamiseen kuin laiturin oikaisuun.

Lisätietoja hautausmaiden kuulumisista Kuriirista 22.6.2022 tai hautausmaat välilehdelle tallennetusta tiedostosta koskien ko. Kuriirin julkaisua.

Simojärven hautausmaatyöryhmän toimintaan kuuluu lähinnä jokakesäisten Simojärven hautausmaajuhlien järjestely, ei itse hautausmaakiinteistöön tai hautaustoimeen muutoin liittyvät asiat. Työryhmä toimii seurakunnan viranhaltijoiden tukena, muttei sillä ole päätösvaltaa. Kiinteistöihin ja hautaustoimeen liittyvät päätökset tehdään joko viranhaltijoiden ja joissakin tapauksissa luottamuselinten kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston toimesta.

 

Uutislistaukseen

Simojärven ja Saukkojärven hautausmaiden muutostyöt

Simojärven ja Saukkojärven hautausmaiden hautakartat ollaan päivittämässä sähköiseen muotoon ja ajantasaisiksi. Saman aikaisesti kartan päivityksen yhteydessä molemmille sivukylien hautausmaille ollaan suunniteltu uusia arkkualueita sekä perustetaan uudet uurnahauta-alueet. Jotta molemmille hautausmaille saadaan hautakäytäville tilaa, on joidenkin käytävien kohdilta merkitty kaadettavaksi joitakin puita, samoin Simojärven uurna-alueelta, jotta saadaan haudoille tilaa. Niiden lisäksi myös joitakin huonokuntoisia puita kaadetaan ja liian tiheässä kasvavista puista poistetaan osa, jotta jäljelle jäävillä puilla on paremmat edellytykset kasvaa. Uudet uurna-alueet on tarkoitus ottaa Simo- ja Saukkojärven hautausmailla hautakäytöön syksyyn mennessä. Asiasta on tarkemmin selitetty seurakunnan talousarvio- ja toimintasuunnitelmassa 2021-2023.

Poistettavat puut on merkitty nauhoin viime syksynä seurakunnan toimesta useamman henkilön kesken. Seurakunnan hautausmaa- ja kiinteistötyöryhmä kävi kaadettavat puut ja uurna-alueet läpi viime syksyn kiinteistökatselmuksessa. Simonjärven hautausmaan osalta kaadettavaksi suunnitellut puut on lisäksi käynyt läpi myös Ranuan Metsänhoitoyhdistyksen Kari Keränen. Alueet, joista puita on tarkoitus kaataa, ei ole vielä lainkaan hautauksia ja kaadon jälkeenkin puita jää esim. Simojärven hautausmaalle kaadettavalle alueelle reilusti enemmän kuin jo haudatuille alueille on puita jätetty. Simojärven hautausmaan kellotapulin viereinen nuori männikkö on tarkoitus vain harventaa sen verran, jotta jäljelle jääville puille saadaan paremmat edellytykset kasvaa suuremmiksi. Kun ko. alueelle ei ole vielä tulossa pitkään aikaan hautauksia, on tarkoitus saada alue kauniimmaksi ja puistomaiseksi, vaikka hautakarttaan alueelle onkin jo piirretty tulevaisuutta varten uusia arkkuhautarivejä.

Kun alueella, josta puita suunnitellaan kaadettavan, ei vielä ole hautoja, on puiden kaato helpompi toteuttaa kuin silloin, jos jouduttaisiin hautarivien välistä puita kaatamaan, jolloin jouduttaisiin varomaan hautamuistomerkkejä ja hautoja. Puiden kaato on tarkoitus toteuttaa talven ja roudan aikana, jotta mahdolliset kaadosta tulevat jäljet olisivat mahdollisimman pienet ja kesäaikana poistetaan kannot. Puiden poistossa väistetään seurakunnan omaa toimintaa ja jäljet (oksat jne.) hoidetaan heti kaadon jälkeen pois hautausmaa-alueelta. 

Seurakunta ei ole hankkimassa puiden poistolla tuloja, vaan tarkoitus on saada vain ko. hautausmaille tilaa hautakäytäville ja poistaa samalla huonokuntoiset ja liian tiheässä kasvavat puut. Simojärven osalta työssä huomioidaan myös Kultisalmen sillan kantavuus (16 t), joka asettaa omat rajoituksensa asiaan. Mikäli puita kaadetaan koneellisesti, ei kone voi olla suuri sillan kantavuuden puolestakaan ja paraikaa neuvottelussa mukana olevan urakoitsijan moto on pienempi kuin traktori. Näin ollen haudankaivuuseen käytettävä kone on suurempi ja painavampi kuin ko. moto on. Olipa kaatotapa mikä hyvänsä, jo haudattujen hautojen päältä ei olla koneella ajamassa tai puita niiden päälle kaatamassa. Mahdollisen koneellisen kaadon hyvänä puolena on se, että kaato on hallitumpi koneella kuin manuaalisesti hoidettuna. Simojärven osalta mahdollisia puiden kaatajia ja niiden poisviejiä on kartoitettu useampia, mutta neuvottelut ovat vielä kesken.

Liitteenä on Simojärven hautausmaan karttaluonnos, johon on merkitty myös kaikki suuret puut, jotka jätetään alueelle, muttei pieniä puita, joita on esim. kellotapulin oikealla puolella portilta päin katsottaessa. Kaikki poistettavat puut ovat järven suuntaisen pääkäytävän takapuolella kellotapulin molemmilla sivuilla ja takapuolella. Simojärven hautausmaan kartasta luonnos 

8.3.2021 11.26